Vue 动态表单模板

    

Vue 动态表单模板

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Vue动态表单</title>
 <script type="text/javascript" src="https://cdn.bootcss.com/vue/2.4.2/vue.js"></script>
</head>

<body>
 <div id="app">
  <div class="line" v-for="(item,index) in dataModel">
   <input type="text" v-model="dataModel[index].value1" />
   <span>{{dataModel[index].value1}}</span>
   <button v-bind:data-index="index" v-on:click="submitClick">提交</button>

   <input type="text" v-model="dataModel[index].value2" />
   <span>{{dataModel[index].value2}}</span>
  </div>
 </div>
</body>
<script>
 var app = new Vue({
  el: "#app",
  data: {
   // 创建一个空的数组 
   dataModel: []
  },
  created: function () {
   // 这里是动态生成v-model,这个可以放在网络请求成功里面;
   var len = 3;
   for (var i = 0; i < len; i++) {
    var item = { value1: '', value2: '' };
    this.dataModel.push(item);
   }
  },
  methods: {
   // 显示v-model里面的数据
   submitClick: function (event) {
    var tag = event.target;
    var index = tag.getAttribute('data-index');
    alert(this.dataModel[index].value1);
   }
  }
 })
</script>

</html>

所有原创文章采用 知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议 进行许可。
您可以自由的转载和修改,但请务必注明文章来源并且不可用于商业目的。
本站部分内容收集于互联网,如果有侵权内容、不妥之处,请联系我们删除。敬请谅解!

  Previous post Vue-watch 观察者代码
Next post   JS 递归优化

已有 2 条评论

 1. 你这个站的前端做的不错啊,打开速度也快

添加新评论

  关于博主

QQ:1960727927
E-Mail:ceet@vip.qq.com
个人主页:https://aiylqy.com
个性签名:毁掉一个人最好的方式就是放纵他的缺点。

  近期评论

只有脚踏实地的人,才能够说:路,就在我的脚下。

无论你选择做什么,追求完美的程度决定你成就的高度。

这个世界最脆弱的是生命,身体健康,很重要。

上帝说:你要什么便取什么,但是要付出相当的代价。

现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。